Chcesz porozmawiać? Zadzwoń!
Realizacja zamówień
tel. 692 254 344

Osobisty konsultant
tel. 606 562 520
Strona główna  /  Polityka prywatności
 

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Kupujących gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest „VENUSTAS” sp. z o. o  siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr 0000229604, posiadająca nr NIP 5252327418 oraz nr REGON 140072040, kapitał zakładowy 130.000 zł.

Sklep Internetowy jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych Kupujących:

a)      adres e-mail

b)      nazwisko i imię/ nazwa firmy

c)      adres zamieszkania/ siedziby lub pobytu

d)      numer telefonu

e)      NIP – w przypadku Kupujących-podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe Kupujących w następującym celu:

a) należyte wykonanie zawieranych umów sprzedaży,

b) rozpatrywanie reklamacji,

Za odrębną, wyraźną zgodą Kupującego, Sklep Internetowy może przetwarzać dane osobowe Kupującego w celach marketingowych, w tym do przesyłania Kupującemu w imieniu własnym, jak i na zlecenie osób trzecich informacji handlowych, w tym newsletterów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i sms.

Dane osobowe Kupujących nie są udostępniane – poza przewoźnikiem - osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody na takie działanie osób, których one dotyczą, lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Sklep Internetowy jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy o ochronie danych osobowych.

Kupującym przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.

Kupujący może zgłosić żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Spowoduje to rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i usunięcie konta Kupującego.

Sklep Internetowy informuje, że stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych Kupujących zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.