Strona główna  /  Polityka prywatności
 

Polityka prywatności

Załącznik numer 2. do Regulaminu Sklepu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Kupujących gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest „VENUSTAS” sp. z o. o  siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr 0000229604, posiadająca nr NIP 5252327418 oraz nr REGON 140072040, kapitał zakładowy 130.000 zł. Kontakt z Administratorem jest również możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: salon@warsztatpiekna.pl.

 

WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe kupujących:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania, siedziby lub pobytu,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • numer NIP - w przypadku kupujących prowadzących działalność gospodarczą.

3. Podanie danych osobowych określonych w pkt 2 nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży, zwanej dalej „Umową”. Jeżeli kupujący nie poda tych danych, wówczas nie dojdzie do zawarcia Umowy.

4. W czasie obowiązywania Umowy, Administrator może wejść w posiadanie innych danych kupującego - numeru IP urządzenia, którym posługuje się kupujący oraz danych dotyczących korzystania przez kupującego z określonej sieci teleinformatycznej, oprogramowania lub urządzeń, jak również sposobu korzystania z witryny internetowej Administratora.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5. Administrator przetwarza dane osobowe kupujących w następujących celach:

 • zawarcie i wykonanie łączącej strony Umowy, w szczególności dostawa zakupionego towaru i rozpatrywanie reklamacji,
 • wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych,
 • dochodzenie roszczeń i obrona przeciwko nim,
 • wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
 • marketing bezpośredni,
 • tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji i zachowań kupujących, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora,
 • określonych w pkt 5e i f po wykonaniu Umowy - za zgodą kupującego,
 • przekazania osobom trzecim - za zgodą kupującego, w zakresie i celu objętym tą zgodą.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kupujących w celu określonym:

 • w pkt 5a - stanowi art. 6 ust. 1 b RODO (wykonanie Umowy),
 • w pkt 5b - stanowi art. 6 ust. 1 c RODO (obowiązek prawny),
 • w pkt 5c-f - stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
 • w pkt 5g i h - stanowi art. 6 ust. 1 a RODO (zgoda kupującego).

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

7. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przetwarzane w celu określonym:

 • w pkt 5a - przez czas trwania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
 • w pkt 5b - przez czas, w którym nakazują to Administratorowi przepisy prawa,
 • w pkt 5c i d - do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy,
 • w pkt 5e i f - przez czas trwania Umowy,
 • w pkt 5g i h - do momentu cofnięcia zgody przez kupującego.

8. Jeżeli Administrator świadczył na rzecz kupującego usługi drogą elektroniczną związane z zawarciem i wykonaniem Umowy, wówczas zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po zakończeniu korzystania z usług Administrator może przetwarzać tylko te dane osobowe usługobiorców, które są:

 • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
 • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora - za zgodą usługobiorcy,
 • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
 • dopuszczone do przetwarzania na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

9. Administrator nie przekazuje danych osobowych kupujących osobom trzecim, chyba że uzyska na to uprzednią, wyraźną zgodę kupującego lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Administrator powierza dane osobowe kupujących następującym podmiotom przetwarzającym:

 • świadczącym w imieniu Administratora usługi marketingowe i reklamowe,
 • obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora,
 • świadczącym Administratorowi usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, audytorskie, pomoc prawną i księgową.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

11. Dane osobowe kupujących nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

PRAWA KUPUJĄCYCH

12. Kupującemu  przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące,
 • prawo do sprostowania danych tj. żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 • prawo żądania usunięcia jego danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia jego danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych.

13. Zakres każdego z uprawnień określonych w pkt 12 oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO.

14. Kupujący może skorzystać z uprawnień określonych w pkt 12, kontaktując się z Administratorem.

 

PRAWO COFNIĘCIA ZGODY

15. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych kupującego odbywa się na podstawie jego zgody, kupujący ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

 

PROFILOWANIE

16. W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może dokonywać zautomatyzowanej analizy danych kupujących i opracowania przewidywań na temat ich preferencji lub przyszłych zachowań. Profilowanie może w szczególności służyć do analiz i prognoz osobistych preferencji lub zainteresowań kupujących. Takie działanie Administratora nie będzie wywoływało w stosunku do kupujących żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływało na ich sytuację.

 

PLIKI COOKIES

17. W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może stosować tzw. pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, umieszczane na urządzeniu kupującego, w oparciu o które gromadzone są informacje, które pozwalają w szczególności zidentyfikować urządzenie kupującego, jego numer IP i stosowaną przez kupującego przeglądarkę.

18. Kupujący może tak ustawić swoją przeglądarkę - dzięki odpowiednim, dostępnym w niej opcjom - aby wyłączyć automatyczną instalację cookies, uniemożliwić ich stosowanie lub całkowicie usunąć je ze swojego urządzenia. Procedura obsługi i usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez kupującego przeglądarki.

19. Pliki cookies dzielą się na:

 • tymczasowe (sesyjne) - pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci podręcznej przeglądarki, które pozostają w niej do momentu zakończenia sesji,
 • stałe - pliki pozostające w pamięci podręcznej przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez kupującego ustawienia przeglądarki,
 • własne - pliki zarządzane przez Administratora,
 • zewnętrzne - pliki zarządzane przez osoby trzecie,
 • konfiguracyjne - pliki związane z poruszaniem się kupującego po stronach witryny internetowej Administratora i zapewniające prawidłową po niej nawigację. Pozwalają w szczególności śledzić wybory dokonane przez kupującego (wybór języka, rozmiar używanej czcionki), rozpoznać urządzenie, z którego korzysta kupujący i zarządzać sesją przeglądania,
 • analityczne - pliki wykorzystywane w celach statystycznych i analitycznych,
 • reklamowe - pliki wykorzystywane w celach reklamowych np. w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.

20 W witrynie internetowej Administratora stosowane są pliki cookies opisane w załączniku 1 do niniejszej Polityki.

 

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

21. Kupujący ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

ZABEZPIECZNIE DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

22, Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych kupujących przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych kupujących zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby dane te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.

 

Załącznik 1

Pliki cookies

Cookies własne

Nazwa

Typ

rodzaj

Dane które gromadzi

Funkcje

ci_sess_cf_www

Stałe

Konfiguracyjne

Adres IP, losowy unikalny identyfikator przeglądarki, identyfikator wersji przeglądarki

Umożliwia prawidłowe działanie serwisu

currency

Stałe

Konfiguracyjne

Wartość numeryczna

Umożliwia wybór waluty w sklepie

lang

Stałe

Konfiguracyjne

Wartość numeryczna

Umożliwia wybór języka w sklepie

newsletter_popup

Stałe

Konfiguracyjne

Wartość numeryczna

Informacja czy zostało wyświetlone okienko zapisu na newsletter

warsztatpiekna-popup

Stałe

Konfiguracyjne

Suma kontrolna

Informacja czy zostało wyświetlone okienko zapisu na newsletter

 

Cookies zewnętrzne:

Nazwa

Typ

Rodzaj

Źródło

Zasady stosowania

3rdparty

sesja

Marketingowy

livechatinc.com

Plik cookie czatu na żywo

__lc_vv

sesja

Marketingowy

livechatinc.com

Wersja LiveChat (zastosowanie wewnętrzne).

__livechat_lastvisit

Stałe

Marketingowy

livechatinc.com

Sprawdza ostatnią wizytę użytkownika.

__livechat

stałe

Marketingowy

livechatinc.com

Zawiera informacje o odwiedzających Twoją witrynę.

main_window_timestamp_0

sesja

Marketingowy

livechatinc.com

Synchronizuje komunikację między otwartymi oknami czatu.

main_window_timestamp

sesja

Marketingowy

livechatinc.com

Synchronizuje komunikację między otwartymi oknami czatu.

message_text

sesja

Marketingowy

livechatinc.com

Zachowuje tekst zapisany w polu tekstowym.

notification[status_ping]

sesja

Marketingowy

livechatinc.com

Plik cookie czatu na żywo.

recent_window

sesja

Marketingowy

livechatinc.com

Informuje o ostatniej stronie, na której był użytkownik.

__lc.visitor_id.*

Stałe

Marketingowy

livechatinc.com

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z oprogramowaniem dostarczonym przez LiveChat Inc., które pozwala właścicielom witryn na rozmowę z odwiedzającymi na swojej stronie. Źródłem nazwy pliku cookie jest __lc.visitor_id. a następnie unikalny siedmiocyfrowy numer, który jest identyfikatorem odwiedzającego. Plik cookie pozwoli aplikacji rozpoznać powracającego użytkownika do witryny.

lc_sso*

Steałe

Marketingowy

livechatinc.com

Plik cookie czatu na żywo

lc_window_state

Sesja

Konfiguracyjne

livechatinc.com

Sprawdza stan okna rozmowy (zminimalizowany / zmaksymalizowany).

__utma

Steałe

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik odświeża się za każdym razem gdy dane wysyłane są do Google  Analytics.

__utmb

Steałe

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do ustalania nowych użytkowników i sesji. Plik odświeża się za każdym razem gdy dane wysyłane są do Google  Analytics.

__utmc

Sesja

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do ustalania czy użytkownik wykonał nową sesję/wizytę. Plik nie jest używany w ga.js.

__utmt

Steałe

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do kontrolowania liczby odpytań przeglądarki użytkownika do serwera.

__utmz

Steałe

Analityczny

Google Analytics

Plik przechowuje informację o źródle lub kampanii, dzięki której użytkownik trafił na stronę.

_gat_gtag_UA_*

Steałe

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do kontrolowania liczby odpytań przeglądarki użytkownika do serwera.

_ga

Steałe

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do rozróżniania użytkowników.

_gid

Steałe

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do rozróżniania użytkowników.

_hjIncludedInSample

Sesja

Analityczny

www.hotjar.com

Plik zbiera informację o tym czy użytkownik jest dołączony do próbki, która służy do generowania lejków sprzedażowych.  

Fr

Stałe

Marketingowy

Facebook.com

 Pliki służą do weryfikacji kont użytkowników, zbierają informację o tym, czy użytkownik jest zalogowany; pomagają w  zabezpieczeniu kont użytkowników; służą do mierzenia skuteczności działań marketingowych i pomiaru statystyk ruchu na stronie;  zbierają informacje na temat preferencji użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych reklam; zbierają informacje o  ustawieniach wyświetlacza; służą do analizy ruchu na stronie; udostępnianie na koncie Facebook treści pochodzących ze strony  symbiosis.com.pl przy użyciu przycisku "Lubię to"

 

 

Ekspert Warsztat Piękna cookies własne

Nazwa

Typ

rodzaj

Dane które gromadzi

Funkcje

expert_session

Stałe

Konfiguracyjne

Unikalny identyfikator sesji klienta

Umożliwia prawidłowe działanie serwisu

 

Ekspert Warsztat Piękna cookies zewnętrzne

Nazwa

Typ

Rodzaj

Źródło

Zasady stosowania

__lc.visitor_id.*

Stałe

Marketingowy

livechatinc.com

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z oprogramowaniem dostarczonym przez LiveChat Inc., które pozwala właścicielom witryn na rozmowę z odwiedzającymi na swojej stronie. Źródłem nazwy pliku cookie jest __lc.visitor_id. a następnie unikalny siedmiocyfrowy numer, który jest identyfikatorem odwiedzającego. Plik cookie pozwoli aplikacji rozpoznać powracającego użytkownika do witryny.

lc_sso*

Steałe

Marketingowy

livechatinc.com

Plik cookie czatu na żywo

lc_window_state

Sesja

Konfiguracyjne

livechatinc.com

Sprawdza stan okna rozmowy (zminimalizowany / zmaksymalizowany).

__utma

Steałe

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik odświeża się za każdym razem gdy dane wysyłane są do Google  Analytics.

__utmb

Steałe

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do ustalania nowych użytkowników i sesji. Plik odświeża się za każdym razem gdy dane wysyłane sa do Google  Analytics.

__utmc

Sesja

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do ustalania czy użytkownik wykonał nową sesję/wizytę. Plik nie jest używany w ga.js.

__utmt

Steałe

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do kontrolowania liczby odpytań przeglądarki użytkownika do serwera.

__utmz

Steałe

Analityczny

Google Analytics

Plik przechowuje informację o źródle lub kampanii, dzięki której użytkownik trafił na stronę.

_gat_gtag_UA_*

Steałe

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do kontrolowania liczby odpytań przeglądarki użytkownika do serwera.

_ga

Steałe

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do rozróżniania użytkowników.

_gid

Steałe

Analityczny

Google Analytics

lik używany jest do rozróżniania użytkowników.